Αρχική » Εγγύηση

Όροι Εγγύησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναγράφεται στη νόμιμη απόδειξη ή στο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, και για έναν (1) ακόμα χρόνο. Για να ισχύσουν οι όροι και να γίνει χρήση της εγγύησης, ο κάτοχος θα πρέπει να επιδείξει την νόμιμη απόδειξη αγοράς του προϊόντος ή ακόμα και αντίγραφο αυτής (υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευδιάκριτη η ημερομηνία αγοράς και ο αριθμός του παραστατικού). Η εγγύηση καλύπτει την οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη σε ηλεκτρονικά μέρη, σε μηχανικά μέρη και στο σκελετό του οχήματος, εφόσον πρωτίστως διαπιστωθεί ότι η εν λόγω δυσλειτουργία ή βλάβη δεν έχει προκληθεί από εσφαλμένη συναρμολόγηση, από κακή χρήση ή κακή συντήρηση του προϊόντος (βλ. Οδηγίες Συναρμολόγησης και Συντήρησης). Οι επισκευές των προϊόντων, λαμβάνουν χώρα, αποκλειστικά και μόνο στις εγκαταστάσεις του RideOnShop, τις εργάσιμες ημέρες εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, μεταξύ 09:30 και 16:30.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, εντός του χρονικού ορίου των 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της νόμιμης απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του και εφόσον διαπιστωθεί ότι η εν λόγω δυσλειτουργία ή βλάβη δεν έχει προκληθεί από εσφαλμένη συναρμολόγηση, από κακή χρήση ή κακή συντήρηση του οχήματος, τότε τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον πελάτη, θα καλυφθούν από το RideOnShop. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή του τρόπου μεταφοράς είναι αποκλειστικά δική μας.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη μετά το πέρας των 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της νόμιμης απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του, τότε τα έξοδα μεταφοράς και ο τρόπος μεταφοράς, από και προς τις εγκαταστάσεις του RideOnShop, είναι ευθύνη και επιλογή του πελάτη. Σε περίπτωση που το τεχνικό τμήμα του RideOnShop διαπιστώσει ότι η δυσλειτουργία ή η βλάβη του οχήματος οφείλεται σε κατασκευαστικούς παράγοντες ή σε ελαττωματικά υλικά, τότε το η εταιρία οφείλει να προβεί στην επισκευή του οχήματος χωρίς να υπάρξει χρηματική επιβάρυνση για τον πελάτη. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία ή η βλάβη του οχήματος δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τότε το RideOnShop θα αντικαθιστά το προϊόν με ένα ίδιο καινούριο ή με κάποιο ομοειδές (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ιδίου) με αντίστοιχη αξία (κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη κάτοχο του προϊόντος). Ο όρος αυτός θα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της νόμιμης απόδειξης αγοράς του προϊόντος και για επιπλέον 30 ημέρες.

 
 

Καλύψεις Εγγύησης

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς και για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, προβλέπεται κάλυψη για όλες τις βλάβες που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά μέρη του οχήματος (μπαταρίες, πλακέτες λειτουργιών, πλακέτα δέκτη του οχήματος (Receiver), πλακέτα εκπομπής τηλεχειριστηρίου (Transmitter), φορτιστή, διακόπτες κλπ.). Η κάλυψη θα ισχύει εφόσον διαπιστωθεί από το τεχνικό μας τμήμα ότι η βλάβη δεν έχει προκληθεί από έκθεση σε υγρά, από κακή χρήση ή κακή συντήρηση του οχήματος (βλ. οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης).

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς και για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, η εγγύηση θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις του RideOnShop, εφόσον διαπιστωθεί από το τεχνικό μας τμήμα ότι η βλάβη δεν έχει προκληθεί από έκθεση σε υγρά, από κακή χρήση ή κακή συντήρηση του οχήματος (βλ. Οδηγίες Συναρμολόγησης και Συντήρησης) και γενικώς από υπαιτιότητα του χρήστη (πελάτη).

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς και για το χρονικό διάστημα του ενός έτους, η εγγύηση καλύπτει βλάβες στα μοτέρ κίνησης τροχών και τιμονιού, εφόσον διαπιστωθεί από το τεχνικό μας τμήμα η βλάβη δεν έχει προκληθεί από έκθεση σε υγρά, από κακή χρήση ή κακή συντήρηση του οχήματος (βλ. Οδηγίες Συναρμολόγησης και Συντήρησης). Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη επισκευής του οχήματος, το RideOnShop οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη για το όποιο κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, καθώς και για τις όποιες καλύψεις της εγγύησης, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση του πελάτη για να προχωρήσει η επισκευή. Ο χρόνος που θα ξεκινήσει η επισκευή εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη σειρά προτεραιότητας που τηρείται από το τεχνικό τμήμα του RideOnShop. Η διάρκεια της επισκευής κυμαίνεται κατά προσέγγιση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που θα ξεκινήσει η επισκευή, εκτός και αν προκύψει ανάγκη εισαγωγής ανταλλακτικού που δεν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας ή αν διαπιστωθεί βλάβη στο σκελετό ή στα μηχανικά μέρη, η οποία θα χρειαστεί ειδική κατασκευή ανταλλακτικού.

 
 

Εξαιρέσεις

1. Βλάβες και φθορές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση του ηλεκτροκίνητου οχήματος (σπασμένα μέρη από πτώση ή πρόσκρουση, έκθεση σε υγρά, υπερβολική επιβάρυνση από τη ταυτόχρονη χρήση του οχήματος από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από τον προβλεπόμενο κλπ.).

2. Βλάβες που έχουν προκληθεί από τη μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης του οχήματος (βλ. Οδηγίες Συναρμολόγησης και Συντήρησης), όπως για παράδειγμα είναι η έκθεση του οχήματος για πολλές ώρες στον ήλιο κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, γεγονός που πιθανώς να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία.

3. Αντικατάσταση τροχών και μπαταριών.

4. Αντικατάσταση λυχνιών (LED) και καλωδίων.

5. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις του RideOnShop, εφόσον διαπιστωθεί ότι η όποια βλάβη ή δυσλειτουργία έχει προκληθεί από υπαιτιότητα του χρήστη (πελάτη).

6. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι η όποια βλάβη ή δυσλειτουργία έχει προκληθεί από υπαιτιότητα του χρήστη (πελάτη).

Δεν προβλέπεται καμία εργασία επισκευής, ελέγχου, αντικατάστασης ανταλλακτικών ή ακόμα και ολόκληρου του οχήματος εκτός των τεχνικών εγκαταστάσεων του RideOnShop.